مرور

تصویر

عکس و مکث ۸۰۳

سروان: جناب سرهنگ این نقطه هم با رشادت همکاران انتظامی پاکسازی شد. سرهنگ: مگر اینجا برج فناوری و نوآوری شریف نیست؟ چرا برج فناوری را پاکسازی کردید؟ سروان: خیر قربان. مقر خفت‌گیران بود، البته خالی از نوآوری هم نبود.