مرور برچسب

OSINT

در جست‌وجوی شیطان

دریای اطلاعات در دنیایی زندگی می‌کنیم که دریایی از اطلاعات مختلف در دسترس همه قرار دارد. این حجم وسیع از اطلاعات فعلی و اطلاعاتی که به طور مداوم تولید می‌شود، لزوم جست‌وجوی بهینه را بیش‌ازپیش برای رسیدن به خواسته‌ای که داریم نمایان می‌کند.…