مرور برچسب

کارکنان

عزیزان از دست‎رفته

این هفته شریف داغدار بود چراکه دو عزیز از خانواده خودش را از دست داد. جمعه بود که خبر فوت آقای محمد قلندری، کارمند خوش‌مشرب و خوش‌برخورد امور اداری دانشگاه منتشر شد و همه خانواده شریف و خصوصا کارمندان و مدیرانی را که با وی ارتباط بیشتری…