مرور برچسب

مالکیت دیجیتال

مال من و مال تو داریم

نکه مست آمد و دستی به NFT زد و رفت در این خانه ندانم ز چه سودا زد و رفت خواست بی‌پولی ما را به رخ ما بکشد تنه‌ای بر در این خانه تنها زد و رفت این روزها زمزمه فروش آثار دیجیتال از طریق NFT زیاد به گوش می‌رسد. تابلوی نقاشی دیجیتالی ۶۹ میلیون…