مرور برچسب

شلیک به آسمان

آن بار فهمیدیم هواپیما مسافری است

سمت حرکت هواپیما برای من غیرعادی بود. دیگر اینکه سرعت این هواپیما در آخرین لحظه چهارصد و پنجاه کیلومتر بر ساعت بود، در حالی که هواپیما‌های دشمن نزدیک به هزار کیلومتر ساعت سرعت داشتند. سوم اینکه درشتی هدف در صفحه رادار زیاد بود. این‌ها…