مرور برچسب

سرواژه

از «منش»ش پیداست

از شیخ فضل‌ا... که داخل تیموری می‌پیچی، اولین ساختمانی که چشمت را می‌گیرد، جان می‌دهد برای کارهای احمدرضا کاظمی؛ از هر سوراخ سمبه‌اش یک نماد فراماسونری بیرون زده؛ از سقف هرمی شکل تا رنگ دستگیره در اتاق شماره ۱۳اش. آنجا پژوهشگاه فضایی است…