مرور برچسب

دکتر علیرضا زارعی

یک پروژه دانشجویی بیست‌ساله

خیلی اتفاقی در روزنامه متوجه شدیم که سامانه آموزش دانشگاه را اواخر دهه هفتاد چند دانشجوی کارشناسی از صفر توسعه داده‌اند و یکی از آنها، دکتر علیرضا زارعی، استاد فعلی دانشکده علوم ریاضی‌ست. زارعی سال ۷۵ به عنوان دانشجوی کارشناسی دانشکده…