مرور برچسب

خون شد

مرثیه‌ای بر قیصر

بگذارید صریح بگویم، خون شد سال‌های سال از سینمای مسعود کیمیایی عقب است. حتی از فیلم‌های معمولی چندسال اخیرش هم فرسنگ‌ها ضعیف‌تر است؛ چه برسد به شاهکارهایی مثل «قیصر» و «گوزن‌ها». فیلم روایت یک خانواده از هم پاشیده است که با برگشت پسر بزرگ…