مرور برچسب

خوابگاه متأهلی

پیگیری‌هایی که خسته می‌کند، مشکلاتی که باقی می‌ماند

دو سال پیش بود که بعد از چندین و چند گزارش از مشکلات خوابگاه متأهلی دانشگاه که به دست روزنامه رسید، تصمیم گرفتیم یک‌بار برویم و از نزدیک وضعیت ساکنین دورترین خوابگاه دانشگاه، واقع در شهرک دانشگاه شریف در منطقه ۲۲ تهران را از نزدیک ببینیم و…