مرور برچسب

حواس‌پرتی

بپذیرید: کارهای مهم و معنادار، دشوار و ملال‌انگیز است

روش صحبت درباره حواس‌پرتی، خصوصا از نوع دیجیتالش، در سال‌های اخیر بسیار تغییر کرده است. پیش از این، بیشتر مردم مقاومت در برابر حواس‌پرتی را موضوعی مربوط به قدرت اراده می‌دانستند، و مربوط به تربیت مغز برای تمرکز، یا وضع کردن مقرراتی شخصی…