مرور برچسب

حداقل دستمزد

افزایش حداقل دستمزد عامل بی‌کاری نیست

نیمی از جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ سهم دیوید کار از دانشگاه برکلی رسید و کمیته نوبل کارهای تجربی او در زمینه اقتصاد کار را علت اختصاص این جایزه به او اعلام کرد. کارد همراه با آلن کروگر یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین مطالعات در زمینه تأثیر قانون…

افزایش حداقل دستمزد عامل بی‌کاری نیست

نیمی از جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۱ سهم دیوید کار از دانشگاه برکلی رسید و کمیته نوبل کارهای تجربی او در زمینه اقتصاد کار را علت اختصاص این جایزه به او اعلام کرد. کارد همراه با آلن کروگر یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین مطالعات در زمینه تأثیر قانون…