مرور برچسب

تحریم

همکاری رفته، همکاری آمده

آخرین دوشنبه مهر، آخرین دوشنبه ریاست هفت‌ساله دکتر محمود فتوحی در شریف هم بود و اولین روز حضور دکتر رسول جلیلی در دفتر ریاست دانشگاه. رئیس سابق و سرپرست جدید حوالی ساعت دوی بعدازظهر ۲۷ مهر از جلسه با وزیر علوم به دانشگاه بازگشتند تا در…

برنامه‌های من از ۶ نامزد دیگر بهتر و قابل اجراتر است

بسیج دانشجویی شریف همراه با بسیج دانشجویی دیگر دانشگاه‌های تهران و در قالب مجله تصویری امتداد سراغ نامزدهای بالقوه و بالفعل انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ رفت تا آنها را به چالش بکشد و از آنها درباره مسائل اساسی کشور بپرسد و برنامه‌ها و…

کرونا می‌رود؟ چه کسی می‌آید؟

۱۴۰۰ که خیلی‌ها انتظار داشتند جایی در بین سال‌های قرن پانزده شمسی برای خود باز کند، با حکم حکومتی مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران همچنان در قرن ۱۴ باقی ماند تا حداقل دل‌مان به تغییر قرن و یک آغاز بزرگ خوش نباشد، ولی تغییر دولت در…