مرور دسته

گفتگو

به یاد پائولا

به یاد پائولا استادیوم، ویکتور خارا، حکومت نظامی، پینوشه، پائولا. این کلمات در کنار هم فضای غمباری می‌سازند.

ورزشگاه جهنمی

دوشنبه این هفته تولد آگوستو پینوشه بود. یکی از معروف‌ترین دیکتاتورهای تاریخ. کسی که با یک کودتای خشونت‌بار