مرور دسته

گفتگو

اقتصاد وابسته به نفت

روزنامه: چرا رشته‌ مهندسی نفت به عنوان یک رشته دانشگاهی وجود دارد؟ مهندسی نفت چه نیازی را از جامعه برطرف می‌کند؟…