مرور دسته

گزارش کمی آنسوتر

شفاف و صادق با مردم

وضع زندگی اینجا خیلی عجیب شده. روزنامه لوزان تیتر زده بود «شهر اشباح». خیلی خوب وضعیت الآن‌مان را توصیف می‌کند. کسی…

گل‌های پژمرده

حدود ۵۰ روز پیش اولین مورد کرونا در هلند شناسایی شد؛ شخصی که به شمال ایتالیا رفته بود و بعد از برگشت مشخص شد به…

نیم‌دانگ دارمشتات

شاید کسی دو ماه پیش فکر نمی‌کرد که وضعیت به گونه‌ای تغییر کند که دانشجویان چینی ترجیح دهند به جای ماندن در کشورهای…