مرور دسته

هزارقلم

رستا شد F14 من

خب من علیرضا بانشی هستم ولی اینکه برای شناخت من کافی نیست. اگه یه‌کم بخواین راجع به من بدونین، باید بگم که دوران…

آلونکی در طرشت

بش گفتم «واقعا؟! بابا تو داری دکترای ریاضی می‌خونی خیر سرت! بعد میای می‌بری‌مون پیش رمّال و فال‌گیر؟!» محل نداد. تو…

این منم، بعد از من

نمی‌دانم که پس از این نوشته و در ماه‌های بعد حسم به انتشار عمومی آن چه خواهد بود. این که تمنای دل‌سوزی می‌کردم؟ یا…