مرور دسته

هزارقلم

آرامش پای بوم

فاطمه رحیم منفرد هستم. از بچگی مثل تقریبا همه بچه‌ها نقاشی رو دوست داشتم، ولی حس می‌کردم علاقه‌ام خاص‌تره. توی…

دایی عادل

ببین مشتی... الان من رو نشوندی پا این بیل‌بیلکت، دیگه باید تا تهش رو گوش کنی. وسطش ذیقی‌بازی درنیاری بگی باور…

رستا شد F14 من

خب من علیرضا بانشی هستم ولی اینکه برای شناخت من کافی نیست. اگه یه‌کم بخواین راجع به من بدونین، باید بگم که دوران…

آلونکی در طرشت

بش گفتم «واقعا؟! بابا تو داری دکترای ریاضی می‌خونی خیر سرت! بعد میای می‌بری‌مون پیش رمّال و فال‌گیر؟!» محل نداد. تو…