مرور دسته

استاد شریف ما

استاد شریف ما ۸۰۰

استاد شریف ما که درس‌های زیادی ارائه می‌دهد، وقتی دانشجو بعد از ثبت نمره به برگه‌اش اعتراض کرد و اعتراضش هم وارد…