مرور دسته

طنز

استاد شریف ما بین نماز ظهر و عصر وقت نمازگزارهای مسجد را می‌گیرد تا افتخارات تکراری دانشگاه را دوباره برای دانشجوها…

کمرنگ‌شان کردیم

کمرنگ‌شان کردیم دکتر انوچ در چند روز اخیر صحبت‌هایی به نقل از بنده مبنی بر پشتیبانی از حضور بانوان در ورزشگاه منتشر…