مرور دسته

گزارش خبری

«کار»گاه عمومی

سابقه نمایشگاه کار به سال ۹۰ بازمی‌گردد؛ ۷ آبان آن سال با ابتکار دکتر شریف‌خانی، استاد دانشکده برق در محل دائمی…

حساب‌وکتاب شیمیایی

دانشکده شیمی را بیشتر با بشر و ارلن و لوله‌های آزمایشی می‌شناسند که چند مایع رنگی را در آنها مخلوط می‌کنند تا دودی…

پای استدلالیان چوبین نبود

مناظره از جمله مفاهیمی‌ست که در فرهنگ ما ظلم زیادی در حقش روا شده؛ از مناظره‌های دانشجویی گرفته تا مناظره‌های…