مرور دسته

خبر

پای استدلالیان چوبین نبود

مناظره از جمله مفاهیمی‌ست که در فرهنگ ما ظلم زیادی در حقش روا شده؛ از مناظره‌های دانشجویی گرفته تا مناظره‌های…

کارگاه خانگی

کاملا مشخص بود که برای قطعه قطعه این بسته فکر شده بوده و زحمت کشیده شده و با محبت و دل‌سوزی برای ما به تمام ایران…

صریحِ دانشجویی

۲۰ دقیقه تأخیر برای یک برنامه دوساعته شاید زیاد به نظر رسد، ولی با توجه به ساعت شروع برنامه و بازدید از نمایشگاه…