شماره ۸۵۹

جلد ۸۵۹

آرشیو روزنامه‌های قبلی

آرشیو روزنامه

یادداشت‌ها

ویژه‌ها

1 از24

اربعین شریف ما

در فرهنگ و آداب‌ و رسوم هر قوم و گروهی، برخی عددها جایگاه ویژه‌ای دارند؛ مثل هفت که در خیلی از آیین‌ها عدد مقدسی به…

تستر هستیم نه آشپز

مشاور معاون فرهنگی دانشگاه در پاسخ به سرمقاله شماره قبل روزنامه مطلبی را برای ما فرستاد که در پایان سخنی هم با…

مجری دقیقه نودی

جلسه مطابق برنامه‌ریزی جلو می‌رفت که از میان جمعیت صدایی بلند شد؛ صدایی که معلوم بود سختی‌های مسیر المپیاد را با…